សាធនីយ1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) Solvent
▪ អាចសរសេរជា ៖ សាធារណ៍ ក៏បាន
▪ ពាក្យផ្ទុយ ៖ អសាធារណៈ