យកពន្ធកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Impose a tax
2.
To tax, to levy taxes.