យកពន្ធប្រយោលនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការយកពន្ធប្រយោល) Indirect taxation