យកពន្ធទៅតាមកំនើននៃចំណូលនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការយកពន្ធទៅតាមកំនើននៃចំណូល) Graduated taxation