យកពន្ធតាមឆ្នាំមុននាម
1.
(បច្ចេកទេស) Taxed on a preceding year basis