យកពន្ធខ្ពស់ដើម្បីរារាំងការនាំចូលទំនិញកិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Impose trade barriers on certain goods