យកពន្ធក្នុងតម្លៃខ្ពស់នាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការយកពន្ធក្នុងតម្លៃខ្ពស់) High taxation