យកនៈនាម
1.
(រាជវង្ស) Liver
▪ អាចសរសេរជា ៖ យកនំ ក៏បាន
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ យក្រឹត