យកទ្រព្យគេកិរិយាសព្ទ
1.
To steal someone's property.