យកទៅកិរិយាសព្ទ
1.
To take.
ឧទាហរណ៍៖ យកទៅមិនចង់បានទេ។
Example: Take it, I don't want it.