យកទៅកែច្នៃឡើងវិញនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការយកទៅកែច្នៃឡើងវិញ) Recycling