យកដៃកិរិយាសព្ទ
1.
To help someone in the expectation that he will return the favor in the future.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ យកវេរ
▪ មើលពាក្យ ៖ សងដៃ