យកដីមិនប្រើមកធ្វើកសិកម្មនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Break in