យកឈ្មោះកិរិយាសព្ទ
1.
To gain or earn a good reputation; to make a good name for oneself.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ យកកេរ្ដិឈ្មោះ