យកឈ្មោះគេមកលាបកិរិយាសព្ទ
1.
To use someone else's name to get something done.