យកឈើស្ដៀនឲ្យណែនកិរិយាសព្ទ
1.
To wedge with a wooden block.