បន្ទុក1.
Load; charge, burden, responsibility, duty, function; sponsorship.
▪ មើលពាក្យ ៖ ផ្ទុក
គុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលជាបន្ទុក) Dependent