ណែនាំពីវិជ្ជាជីវៈនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការណែនាំពីវិជ្ជាជីវៈ) Prefessional orientation