ណែនាំពីមុខរបរនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Vocational guidance