ណែនាំពីការដឹកជញ្ជូននាម
1.
(បច្ចេកទេស) Shipping instruction