ណែនាំនៃវត្គសិក្សានាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការណែនាំនៃវត្គសិក្សា) Course orientation