មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច



នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Micro-economics