មីក្រូសេដ្ឋកិច្ចនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Micro-economics