សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C/C++
៣០ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨h០០-១៩h៣០)
PHP and MySQL
៣០ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:០០ - ១០:០០)
Computer Network
២៨ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៨ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
៣០ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# Database
៣០ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤h៣០-១៦h៣០ (Teacher Namer: Sam Kakada))
C/C++
៣០ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C# for Beginner
០៦ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Adobe Photoshop
៣០ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# for Beginner
២៣ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៣ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Website Design with CSS
២៣ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Website Design with CSS
២៣ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:០០ - ០៩:៣០)
PHP and MySQL
៣០ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
SQL Server for Developer
៣០ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)

ANT Dictionary Khmer ~ English

This dictionary develop in the purpose to provide easy to people for translating english and khmer.

Currently, we have definition of english-english more than 130,000 english-khmer more than 60,000 and khmer-english more than 82,000. You can search English or Khmer (unicode) by type in textbox above.

We plan to upgrade this dictionary on July 2011. For any feedback please click here (thank you)