សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
០៦ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C# for Beginner
០៦ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Computer Fundamental
២៧ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:៣០)
Computer Fundamental
២៧ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Javascript
០៤ មីនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
Javascript
២០ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C/C++
២៧ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C/C++
២០ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Javascript
២០ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)

ANT Dictionary Khmer ~ English

This dictionary develop in the purpose to provide easy to people for translating english and khmer.

Currently, we have definition of english-english more than 130,000 english-khmer more than 60,000 and khmer-english more than 82,000. You can search English or Khmer (unicode) by type in textbox above.

We plan to upgrade this dictionary on July 2011. For any feedback please click here (thank you)