សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
១០ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Website Design with CSS
០៣ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១h០០-១២h១៥)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២៧ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៩:៣០ - ១១:០០)
PHP and MySQL
០៣ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Advanced PHP with OOP & CodeIgniter
០៣ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១h០០-១២h១៥)
C# for Beginner
២៧ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:៣០ - ១០:០០)
PHP and MySQL
២៥ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៩h០០-១១h០០)
C# for Beginner
០៣ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# for Beginner
២៥ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
Adobe Photoshop
២៧ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:០០ - ០៩:៣០)
Website Design with CSS
២៧ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
២៥ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
PHP and MySQL
២៧ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)

ANT Dictionary Khmer ~ English

This dictionary develop in the purpose to provide easy to people for translating english and khmer.

Currently, we have definition of english-english more than 130,000 english-khmer more than 60,000 and khmer-english more than 82,000. You can search English or Khmer (unicode) by type in textbox above.

We plan to upgrade this dictionary on July 2011. For any feedback please click here (thank you)