សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# Database
២៨ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៣:៣០ - ១៥:០០)
VB.NET Database
០២ សីហា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៨h០០-១០h០០)
C# for Beginner
២១ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៩:៣០ - ១១:០០)
Computer Fundamental
២១ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
១៩ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១០h០០-១២h០០)
Website Design with CSS
២៨ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១h០០-១២h១៥)
PHP and MySQL
១៩ កក្កដា (សៅរ៍ - អាទិត្យ Sat. ១៤h០០-១៦h០០ ; Sun. ១០h០០-១២h០០)
C# for Beginner
២១ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# Database
២១ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៣h៣០-១៥h០០)

ANT Dictionary Khmer ~ English

This dictionary develop in the purpose to provide easy to people for translating english and khmer.

Currently, we have definition of english-english more than 130,000 english-khmer more than 60,000 and khmer-english more than 82,000. You can search English or Khmer (unicode) by type in textbox above.

We plan to upgrade this dictionary on July 2011. For any feedback please click here (thank you)