សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# Database
២២ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤h៣០-១៦h៣០)
Advanced PHP with OOP & CodeIgniter
១៥ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៧:៣០ - ១៩:០០)
SQL Server for Developer
១៥ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C# for Beginner
១៣ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
Adobe Photoshop
១៥ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៩:៣០ - ១១:០០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
១០ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C# for Beginner
១៥ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១h០០-១២h១៥)
ASP.NET Web Development
១៣ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១១:៣០ - ១៣:៣០)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
១៣ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
ASP.NET Web Development
០៦ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១១h៣០-១៣h៣០)

ANT Dictionary Khmer ~ English

This dictionary develop in the purpose to provide easy to people for translating english and khmer.

Currently, we have definition of english-english more than 130,000 english-khmer more than 60,000 and khmer-english more than 82,000. You can search English or Khmer (unicode) by type in textbox above.

We plan to upgrade this dictionary on July 2011. For any feedback please click here (thank you)