សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Adobe Photoshop
០៤ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១០:៤៥ - ១២:១៥)
Advanced PHP with OOP & CodeIgniter
០៩ សីហា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h០០-១៥h០០)
Computer Fundamental
២៩ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# for Beginner
១១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៣:៣០ - ១៥:០០)
C# for Beginner
០៣ សីហា (Sunday (Special Class) ០៨h០០-១១h០០)
C/C++
២៨ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
PHP and MySQL
០៩ សីហា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៨:០០ - ១០:០០)
Adobe Photoshop
២៨ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# Database
០៤ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# Database
២៨ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៣:៣០ - ១៥:០០)
VB.NET Database
០២ សីហា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៨h០០-១០h០០)
Website Design with CSS
២៨ កក្កដា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១h០០-១២h១៥)

ANT Dictionary Khmer ~ English

This dictionary develop in the purpose to provide easy to people for translating english and khmer.

Currently, we have definition of english-english more than 130,000 english-khmer more than 60,000 and khmer-english more than 82,000. You can search English or Khmer (unicode) by type in textbox above.

We plan to upgrade this dictionary on July 2011. For any feedback please click here (thank you)