សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Windows Server
៣១ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
C# for Beginner
០២ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C/C++
៣១ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១០:១៥ - ១២:១៥)
Computer Network
៣១ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
PHP and MySQL
២៧ មករា (អង្គារ - សុក្រ ១០:៣០ - ១២:០០)
Computer Network
០២ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
PHP and MySQL
០២ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
PHP and MySQL
២៤ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
C# for Beginner
២៦ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤h០០-១៥h៣០)
PHP and MySQL
២៦ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)

ANT Dictionary Khmer ~ English

This dictionary develop in the purpose to provide easy to people for translating english and khmer.

Currently, we have definition of english-english more than 130,000 english-khmer more than 60,000 and khmer-english more than 82,000. You can search English or Khmer (unicode) by type in textbox above.

We plan to upgrade this dictionary on July 2011. For any feedback please click here (thank you)