សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C++OOP
២២ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:២០)
Website Design with CSS, CSS3 & Bootstrap
២៩ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:៣០ - ១៦:០០)
Programming with Python
០៦ សីហា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h០០-១៥h០០)
Javascript + JQuery
២៩ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:៣០ - ១៦:០០)

ANT Dictionary Khmer ~ English

This dictionary develop in the purpose to provide easy to people for translating english and khmer.

Currently, we have definition of english-english more than 130,000 english-khmer more than 60,000 and khmer-english more than 82,000. You can search English or Khmer (unicode) by type in textbox above.

We plan to upgrade this dictionary on July 2011. For any feedback please click here (thank you)