Indemnify1.
(ច្បាប់) ជួលជុលសាហ៊ុយ, ជួសជុលការខូចខាតសងឬជួសជុលការខូចខាត
Example: Compensate or reimburse a person who has suffered a loss.
ឧទាហរណ៍៖ សងឬជួសជុលអោយជនណាម្នាក់ដែលបានរងការខូតខាត ។
2.
(FIGURATIVE) ធានា, អះអាង, ឧបត្ថម្ភ, ការពារ, ផាត់ទាត់, ទូទាត់
3.
Indemnify (a loss) សង
4.
Indemnify (a risk) ធានាសង
verbpast tense: indemnified ; past participle: indemnified ; present participle: indemnifying ;
1.
(បច្ចេកទេស) ជួសជុលសោហ៊ុយ, ចេញសង, ទូទាត់សង
ឧទាហរណ៍៖ សងឬជួសជុលអោយជនណាម្នាក់ដែលបានរងការខូចខាត
2.
(TRANSITIVE) ~ somebody (against something) ជួសជុល សោហ៊ុយ, ប៉ូវ, ជារង្វាន់
ENGLISH MEANING
verbpast tense: indemnified ; past participle: indemnified ; present participle: indemnifying ;
1.
(TRANSITIVE) To save harmless; to secure against loss or damage; to insure.
2.
(TRANSITIVE) To make restitution or compensation for, as for that which is lost; to make whole; to reimburse; to compensate.