Colour
SEE: Color
  • colour blind
    - ដែលមិនអាចកំណត់ការខុសគ្នារវាងពណ៌មួយចំនួន, ដែលមានជំងឺខ្វាក់ពណ៌
  • nail one's colour to the mast
    - ប្រកាសជំហរ ឬជំនឿរបស់ខ្លួន