ឱរ៉ូប1.
European.
▪ អាចសរសេរជា ៖ ឱរ៉ុប ក៏បាន
នាម
1.
Europe;