ឱយសង្សារ1.
Evolving in the cycle of life.
▪ អាចសរសេរជា ៖ ឱយសំសារ ក៏បាន