ឱបម្មសំសន្ទនានាម
1.
Careful verification or checking.