ឯកសារផ្ទេទ្រព្យសម្បត្តិនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Conveyance