ឯកសារផ្ទុកទិន្នន័យនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Media data form