ឯកភត្ដិក1.
Person who eats once a day.
▪ អាចសរសេរជា ៖ ឯកភត្ដិកៈ ក៏បាន
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ឯកភោជិន
▪ បើស្ត្រីជា ៖ ឯកភត្ដិកា