ឯកភក្ដី1.
Loyalty toward one person.
▪ អាចសរសេរជា ៖ ឯកភក្ដិ ក៏បាន