ឯកប្បហារ1.
One single killing.
▪ អាចសរសេរជា ៖ ឯកប្រហារ ក៏បាន
នាម
1.
Simultaneousness.