ឯកបុគ្គល1.
Superior person.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ឯកបុរស