ឮសូរក្ដុកៗកិរិយាសព្ទ
1.
To hear a repeating sound.