ឮល្បីកិរិយាសព្ទ
1.
To hear about someone's fame, to be well-known (that).
ឧទាហរណ៍៖ ឮល្បីថាគាត់ខំធ្វើការ។
Example: It is well-known that he works hard.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ឮល្បីថា