ឪឡឹងនាម
1.
Kind of black bird. a grackle. សារិកាឱឡង (id)