ឪម៉ាល់



នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Wasp
2.
Kind of hornet.