ឪពុក▪ អាចបំព្រួញទៅជាពាក្យ ៖ ពុក
1.
Stepfather.
នាម
1.
Father, dad, daddy
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ អាពុក