ឪទឹនបំផ្លាញកិរិយាសព្ទ
1.
To be destroyed by alcohol.