ឧតុរិបរិត1.
Seasonal change in the weather
▪ អាចសរសេរជា ៖ ឧតុវិបល្លាស ក៏បាន