ឧតុនី1.
Menstruating woman.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ឧតុមតី