ឧតុនិយម1.
Seasonal fashion.
▪ អាចសរសេរជា ៖ ឧតុនិយាម ក៏បាន