ឥតព្រំដែន1.
Unlimited, endless.
នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Boundless