ឥតព្រាងទុកជាមុន1.
Extempore; extemporaneous; impromptu.