ឥតប្រយោជន៍1.
Useless with out any importance unimportant, to no advantage.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ គ្មានប្រយោជន៍