ឥណ្ឌូនេស៊ីគុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី) Indonesia
2.
(បច្ចេកទេស) (នៃជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី) Indonesian