ឥណ្ឌូចិននាម
1.
(បច្ចេកទេស) Indochina
2.
All the countries between India and China (including Burma, Thailand, Malaya, Singapore, Laos, Cambodia and Vietnam). ប្រទេសឥណ្ឌូចិន (id)
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ឥណ្ឌូស៊ីន
គុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (នៃឥណ្ឌូចិន) Indochinese