ឥណ្ឌានាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ប្រទេសឥណ្ឌា) India
2.
(បច្ចេកទេស) (នៃជនជាតិឥណ្ឌា) Indian